Brydehøjvej 25-27

8362 Hørning

"Skovlide"

Århus Kommune Ejendomsnummer: 46413

Matr. 5A, Edslev by, Kolt sogn grundareal: 344.585 m²

Matr. 1l: 176.210 m² , heraf vej: 2.860 m² , fredsskov: 25.836 m²

Matr. 5a: 254.329 m², heraf vej: 9008 m²

Matr. 8c: 4.689 m²

Total: 435.228 m²

Beboere 2005: Thomas Bent Andersen, Lea Nielsen

Tidligere ejere: Laus Andersen, Dorothea f. Mortensen

Bent Andersen, Inger f. Enkegaard

Knud Bent Andersen, Anne f. Riis

I det nedenfor citerede skrift nævnes en række tidligere ejere, men jeg har ikke verificeret dem,

Gården er ikke indtegnet på kort fra 1876, ifølge mine kilder købte Laus Andersen matr. 5 i Edslev og byggede gården i slutningen af 1800 tallet.

På det nævnte kort er der en ret stor gård på det område der nu er Gungdyvej 63, matr. 5c, den er erstattet af et hus på kortet fra 1916, så der er tale om en sen udflytning.

 

Uddrag af Erik Aagaards erindringer  s. 82-84

Mtr. nr. 5a 21a (Brydehøjvej 25 - 27) "Skovlide" er paa 41½ tdr. land - 1916 med 16.100 kr. gæld og 28.704 kr. brandforsikring.

Den ejes fra ca. 1830 af Jens Laursen og hustru Maren Sørensdatter fra Edslev, den var da paa 50 tdr. land. De har børnene Sine Jensen gift med Peder Munk i Bering, Inger Marie gift med Samsø Teilmann Nødskov og Peter Jensen gift med (navnet mangler), og de overtager eller forpagter gaarden efter hans forældre. De har en søn som er mejeribestyrer gift med (navnet mangler).

De besluttede at sælge den, og i julen 1892 er mejerifolkene Dorthea f. Mortensen og Laust Andersen fra Framlev mejeri hos den for at se og forhøre om de kan komme til at handle, hvad der ikke blev noget af den dag. Det kom gdr. Niels Jensen "Nørlund" for øre, og han køber den da af dem med salg for øje.
Laustes køber den da ogsaa af ham, efter en maaneds ængstelig venten af Niels, med dens nuværende mark, og 2 tdr. lands engskifte i Svanlev mose, som inden længe blev solgt, (dog først efter 1900), og Niels Jensen beholder bygningerne og toften.

Den bygges op paa rekordtid ved den lille skov (deraf gaardens navn). De har sønnen Bent paa 10 aar. 1907 bygges "Lille Skovlide" i sydøsthjørnet af skoven og der flytter Bent og Inger Enkegaard fra Bering Korsvej ind som nygifte d. 21/6 1907. Da har Bent fiskedamskultur ved Edslev mølle, og andre virksomheder forskellige steder.
Det hus blev aldrig tørt, nærmest en skæbnens ironi i den gaard, hvor der altid manglede vand, til de fik boret nede i marken, og lavet et vandværk der.
Den dag den brændte kalk kom, og ajletønden fyldt med vand, var parat til læskningen, var kælderen - gravet dagen før - fuld af vand, og det nødvendige vand til murerarbejdet kunne tages der. Støbte kældervæggge og gulv kunne ikke holde den tæt, saa der stod altid vand i den.

Efter et aars tid flyttede ind i gaarden. Huset blev brudt ned, og bygget op igen ved Harlev af tømrerm. Møller. 1918 dør Dorthea, og Inger faar derefter hele husførelsen. 1919 bygges en fløj til sydenden af stuehuset til skolestue og lærerindeværelse, og der boer Laust da børnene er vokset fra skolealderen. Hos dem vokser en stor børneflok op. Børge den ældste - sammen med Laust - passer gaardens drift, til hans bratte død - kørt ned af engelske soldater om aftenen d. 18/7 1945 i Bering Korsvej krydset, og begravet den dag der var pengeombytning - . En anden af deres børn, Ingrid lærerinde var ikke saa mange aar før blevet dræbt af et rangertog paa Vojens St, i et meget taaget vejr.

To meget triste dødsfald.

Af de andre er Dan Bent-Andersen snedkerm. i København, Solvej B-A ugift er lærerinde (navnet mangler) Vagn B-A er mekaniker i Aarhus gift med (navnet mangler) Aase gift lærer Hans Haustrup Jensen fra Kattrup er i Herning, Gerda gift med vor sogneraadsformand Viktor Iversen i Edslev, og Knud gift med Anna Riis fra Kattrup har overtaget gaarden i 19??..

I 1928 blev udhusene underkastet en grundig reparation, muret hvælvinger i kostalden, og alle tagene forsynet med pandeplader. Laust blev næsten 97 aar, rask og rørig næsten til det sidste, med i gaardens daglige drift.

Samtidig med at Knuds overtog gaarden, byggede Bents huset ved indkørslen til gaarden og boer da i det. Bent har (mig bekendt) vist aldrig ejet gaarden. (Efter tingbogen har han haft skøde på gården, senere tilføjelse, muligvis af Peder Jensen)

Anna og Knud Bent-Andersen har børnene (navnene mangler) og er nu dens ejere.

Den ligger syd for vejen til Harlev, næsten ved Edslev Knude , der er dens markskel mod nord fra vejsvinget, samt hele marken mod vest.

s. 95

Mtr. nr. 8c er en ubebygget paracel paa 6 skp. land nordvest for Edslev mølle, tilhørende Bent Andersen, Skovlide, hvor han i sin tid havde ynglefiskedamme, og ejes nu af Skovlide